Algemene Voorwaarden


Elke uitgevoerde depannage is contant betaalbaar te Wilrijk, tegen aflevering van een depannagebon; tenzij partijen aanvaarden dat het verschuldigde bedrag kan betaald worden binnen de dertig dagen volgende op de datum van de vermelde bon.

Ingeval van wanbetaling zal een forfetaire schadevergoeding van 10% aangerekend worden of het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 25 Euro. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1% per vervallen maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag.

Alle bij de depannagedienst gestalde voertuigen moeten voorzien zijn van boorddocumenten en sleutels.

De opdracht tot depannage houdt in dat de eigenaar van het voertuig of het voorwerp de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen hiervan. Elk risico bij de depannage (laden, lossen of stalling) wordt gedragen door de eigenaar van het te depanneren voertuig of van de betreffende goederen, in/of door de opdrachtgever van de depannage.

De depannagedienst kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan het voertuig en/of de gedepanneerde goederen, gebeurlijk diefstal, schade door ongeval of brand aan de voertuigen en/of goederen, veroorzaakt tijdens de stalling, verdwijning van voorwerpen, door de eigenaar in de voertuig achtergelaten, alsook van de voertuigen zelf.

Voor de gestalde voertuigen dient een stallingsgeld betaald te worden volgens de grootte van het voertuig en volgens de gangbare toegelaten tarief van het Ministerie van Economische Zaken waarvan de opdrachtgever verklaart kennis te hebben.

Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd, meer bepaald deze van de maatschappelijke zetel van de BVBA Internationale Takeldienst Viaene.

Alle klachten moeten per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de depannagedienst en moeten uiterlijk binnen de 48u na de depannage in het bezit zijn van de depannagedienst. Latere klachten worden niet meer aanvaard.